Dotacje dla NGO z PO WER

2015-07-13 napisał

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarządzające  Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło nabór w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. O dofinansowanie służące ulepszeniu procesu konsultacji społecznych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.

Dotacje NGO PO WER

Dotacje mają pomóc w pogłębianiu dialogu społecznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Jak podaje Ministerstwo, wnioski o dotacje składać mogą „ podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa stanowi, że są to:

Organizacjami   pozarządowymi   są,   niebędące   jednostkami   sektora   finansów   publicznych,   w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw,w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4

Wnioski można będzie składać zarówno samodzielnie, jak i w ramach partnerstwa z inną organizacją.
Na jakie działania można otrzymać dotacje?
Jak podaje Ministerstwo, wsparcie otrzymać można na:
projekty grantowe ukierunkowane na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Proces przyznawania dofinansowania jest nieco skomplikowany. Najpierw organizacje pozarządowe składają wnioski w opisywanym w tym artykule naborze, potem zaś ogłoszą one własne nabory. Będą mogły w nich startować gminy, chcące pogłębić proces konsultacji społecznych przy przeprowadzanych przez siebie inwestycjach. Z wybranymi przez siebie gminami organizacje pozarządowe nawiążą współpracę przy tworzeniu dokumentów planistycznych i przeprowadzaniu konsultacji.
Budżet i harmonogram
W konkursie dostępnych jest 13,5 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania to  2 miliony 225 tysięcy zł. Dotacja może pokryć do 100% kosztów.
Wnioski składać będzie można od  31 VIII do 30 IX 2015. Wniosek należy składać poprzez system SOWA (o którym pisaliśmy tutaj), a także w  jednej z dwóch form:
papierowej do siedziby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mieszczącego się przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą MiR.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *