Dotacje.pl

Ruszyła II edycja konkursu programu Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem i realizacją praw ochrony własności przemysłowej. Pula finansowa przeznaczona na ten projekt wynosi 50 mln złotych.

Przewidywane cele, na które mogą zostać przeznaczone pozyskane fundusze to chociażby pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (związane z tym opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Program przewiduje też sfinansowanie wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Program jest skierowany także do firm, które są w fazie bronienia swoich praw co do ochrony własności przemysłowej. Wówczas zdobyte dofinansowanie pokryje m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.

Jak powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz: Ochrona własności przemysłowej to ważny element budowania przewagi konkurencyjnej polskich firm.

Pewnym jest, że dzięki projektowi Programu Inteligentny Rozwój wzmocniona zostanie świadomość i ochrona rodzimych produktów i technologii na rynkach międzynarodowych.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.  O fundusze ubiegać się mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Dofinansowanie może osiągnąć maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Speaker at Business Conference and Presentation.

W ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland w dniach 19-20 października w Warszawie odbędą się spotkania kooperacyjne.

Od 2011 roku RENEXPO® Poland jest miejscem spotkań dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego; to wydarzenie jest wspierane przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, uniwersytety, izby handlowe, gospodarcze, ekspertów i media.

Targi podzielono na 5 bloków tematyczne: produkcja, dystrybucja i magazynowanie energii, Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii, usługi, fotowoltaika, pompy ciepła.

Targi docelowo są skierowane do przedsiębiorców  in instytucji zdolnych i chętnych do nawiązania efektywnych relacji z firmami z branży energetycznej. Firmy te związane są z nowymi technologiami i rozwojem odnawialnych źródeł energii i energooszczędnym budownictwem. Możliwe do odbycia w ramach targów rozmowy są szansą na przedstawienie profilu działalności firmy oraz zapoznanie się z ofertą potencjalnego partnera. Planowane spotkania mają trwać nie więcej niż pół godziny.

Rejestracja na spotkania odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.b2match.eu/renexpo-pl-2016 i trwa do 10 października 2016 r.

Językiem spotkań jest język angielski.

Co ważne udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorem spotkań są ośrodki Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rok 2016 jest rokiem przełomowym dla branży OZE w Polsce. Długo wyczekiwana ustawa została podpisana przez Prezydenta i przede wszystkim dzięki wprowadzeniu taryf gwarantowanych dla prosumentów będzie ona miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.

PARP zaplanowało dotacje w wysokości 2,3 mln złotych na wdrożenie programów odpowiedzialnego biznesu w firmach. W wyniku dodatkowego, trzeciego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, PARP podpisała 29 umów na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł.

Konkurs skierowany był przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzednie dwa nabory na wnioski o dofinansowanie miał łączną wartość ponad 10 mln złotych. Wsparte zostały 103 przedsiębiorstwa.

Dzięki zawartym umowom, firmy będą mogły przeprowadzić inwestycje podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystać odpady w nowych produktach; otrzymać certyfikaty na zgodność z międzynarodowymi normami w zakresie jakości, BHP i środowiska naturalnego,  a także wprowadzić programy wolontariatu pracowniczego, poprawić warunki pracy i podnieść standardy obsługi klientów.

Tak znaczące wsparcie na wdrożenie CSR było możliwe i zostało udzielone dzięki środkom  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Wsparcie jest przeznaczone dla podmiotów, które zrealizują przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu zasad CSR do swojej działalności biznesowej.

Nabór był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województw: łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinasowanie działań innowacyjnych. Program jest realizowany w ramach Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 1 września 2016 r.

Oferowane dofinansowanie może być przeznaczone na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalne dofinansowanie oferowane w projekcie 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 zł.

W celu uzyskania większej ilości informacji warto wysyłać zapytania na adres konkurs1.1.1@ncbr.gov.pl. Organizatorzy z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości potencjalnych beneficjentów projektu.

Proces rekrutacji od momentu aplikacji do czasu ogłoszenia wyników ma potrwać około 60 dni.

10 listopada 2016 roku w bułgarskiej Sofii odbędzie się międzynarodowa giełda kooperacyjna Food4Life. Będzie ona częścią większego wydarzenia jakim są targi Interfood & Drink.

Jest to najważniejsza i największa imprezą targową dla sektora spożywczego organizowana w Bułgarii. Na targach swoje stoiska mają zarówno producenci wyrobów spożywczych, jak i firmy oferujące maszyny, urządzenia i materiały dla przemysłu spożywczego.

Targi są podzielone na sekcje tematyczne dostosowane do rodzajów produktów.  Stworzone kategorie to: INTERFOOD & DRINK (ogólne dotyczące branży spożywczej), WORLD OF MILK (branża mleczarska), MEАTMANIA (przetwórstwo mięsa), BULPEK (wyroby piekarnicze i cukiernicze) oraz SALON DE VIN (produkcja wina).

Udział w targach to wielka szansa dla przedsiębiorców. Możliwości i perspektywy zakładają nie tylko nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych podczas giełdy kooperacyjnej Food4Life, ale również zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą spożywczą,  dzięki udziałowi w odbywających się równolegle targach.

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży spożywczej.

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie. Oficjalnym językiem używanym podczas spotkań będzie język angielski.

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać. Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy.

Do wzięcia udziału w targach niezbędna jest uprzednia internetowa rejestracja swojej kandydatury. Znajduje się on na stronie https://www.b2match.eu/food4life2016.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs, w którym nagrodą na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” PO WER 2014-2020.

Konkurs będzie odbywał się w kilku rundach, których poszczególne rozstrzygnięcia pomogą wyłonić zwycięzcę. Aplikacje o dofinasowanie można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dokument elektroniczny musi być wypełniony w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl. Wersja tradycyjna powinna być złożona w formie papierowej za pośrednictwem: operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs POWER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą należeć do sektora MMSP.

W ramach projektu mają być realizowane działania doradcze w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji. Program obejmuje dofinansowanie:

  1. działań doradczych w zakresie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa/ partnerstwa (konsorcjum) na etapie budowania partnerstwa (konsorcjum) w celu wspólnego złożenia wniosku o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego / wniosku o udzielenie koncesji;
  2. działań doradczych prowadzących do przygotowania przedsiębiorstwa /partnerstwa (konsorcjum) do udziału w negocjacjach w ramach konkretnego postępowania na wybór partnera prywatnego /koncesjonariusza do przedsięwzięcia;
  3. działań doradczych prowadzących do przygotowania oferty w konkretnym postępowaniu na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza.

Planowany termin rozstrzygnięcia całego konkursu to około 291 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu – nie później niż do września 2017 roku.

„Szybka ścieżka” to szansa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, żeby zdobyć fundusze na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Poprzednie edycje konkursu były na tyle popularne, że organizatory zdecydowali o uruchomieniu kolejnej we wrześniu tego roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez potencjalnych beneficjentów, udział w konkursie będą mogły wziąć także projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Warunkiem do uzyskania wsparcia jest zobowiązanie przedsiębiorcy do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych osiągniętych w projekcie.

Rozwój innowacyjnych firm to jeden z filarów Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego tez możliwości i szans oferowane w ramach programu „szybka ścieżka” powinny być dostępne dla przedsiębiorców działających na terenie całego kraju.

Dla projektów na Mazowszu, które należy do kategorii regionów lepiej rozwiniętych, minimalna wartość przedsięwzięcia to 5 mln zł, a dla pozostałych województw 2 mln zł. Pulę 750 ml rozdzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a wnioski będzie można składać do 30 grudnia.

Do tej pory w tym działaniu podpisano 222 umowy na kwotę ponad 1 mld zł.

To kolejny program w ramach motywowania i wspierania przedsiębiorców w zakresie promocji i wdrażania innowacji, a także przeprowadzania badań.

26 września w Warszawie odbędzie się konferencja, której główną atrakcją będą spotkania biznesowe z tajwańskimi przedsiębiorcami, firmami z branży elementów złącznych, biorącymi udział w misji handlowej do Europy.

Grupa 13 firm z Tajwanu odwiedzi Warszawę w celu pozyskania potencjalnych partnerów biznesowych. To szansa dla polskich podmiotów na zainteresowanie azjatyckich inwestorów swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami i pomysłami na satysfakcjonującą współpracę.

W celu wzięcia udziału w spotkaniach biznesowych z firmami tajwańskimi należy dokonać wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej. Wcześniejsza rejestracja to same zalety. Oznacza na przykład większy wybór i dowolność godzin spotkań.

Wydarzenie będzie rozgrywać się w hotelu Golden Tulip w Warszawie, Sala Konferencyjna 1+2 (ul. Towarowa 2).

Wcześniejsze spotkania z tajwańskimi inwestorami odbędą się m.in. w Helsinkach i Sztokholmie.

Wypełnione formularze rejestracyjne należy przesyłać na adres pawel@ttcw.it.pl oraz wojciech_chatys@parp.gov.pl

Udział w konferencji i aranżacja spotkań biznesowych są całkowicie bezpłatne.

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania kolejnym projektom regionalnym. Są one realizowane w ramach konkursu dla działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 8 000 000 PLN. Rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 800 000 PLN.

Z uwagi na nieoczekiwany obrót spraw zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na konkurs z 8 000 000,00 PLN do 10 070 558,90 PLN oraz o dofinansowaniu pozostałych dwóch projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.

Projekty, które dostały dofinansowanie to Centrum Wsparcia Proinnowacyjnych Usług dla MŚP narzędziem wspomagania procesów badawczych, innowacyjnych oraz zaawansowanych usług dla lubuskich przedsiębiorstw, Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń, oraz Z bonem po innowacje!.

Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego to część szerszego konceptu, który ma na celu aktywizację i wsparcie innowacyjnych pomysłow i MSP na terenie województwa lubuskiego, aby rozruszać nieco tamtejszy rynek pracy.

W dniach 26-27 września 2016 r. w Bratysławie rozgrywać się będzie wielkie święto sektora ICT: Horizon 2020 ICT Proposers’ Day 2016. W tym czasie uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w giełdzie kooperacyjnej, gdzie dostaną możliwość na uzyskanie informacji na temat konkursów dla sektora ICT, organizowanych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami do ich realizacji.

ICT Proposers’ Day to wydarzenie w szczególności skierowane do wszystkich firm, uczelni, instytucji naukowych specjalizujących się w branży ICT. Podmioty te w pełni skorzystają z szansy jaką oferują targi jeśli są zainteresowane znalezieniem partnerów do nowych projektów oraz zdobyciem wiedzy z zakresu najnowszych trendów, innowacji technologicznych i produktowych. ICT Proposers’ Day 2016 – międzynarodowego wydarzenia organizowanego przez Komisję Europejską, które w tym roku odbędzie się w Bratysławie. Poprzednia edycja przyciągnęła ponad 1000 uczestników z blisko 60 krajów.

Program wydarzenia obejmuje giełdę kooperacyjną, serię warsztatów, wykładów, a także networking breakfast.

Do 1 września 2016 r. uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line muszą określić profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać. dniach 25 sierpnia-17 września 2016 r. zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru partnerów, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy. Na kilka dni przed wydarzeniem uczestnicy otrzymają indywidualne harmonogramy spotkań.

Spotkania podczas ICT Proposers’ Day będą trwały około 20 minut. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże uczestnicy musza pokryć koszty we własnym zakresie dojazdu i zakwaterowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

https://www.b2match.eu/ictproposersday2016.