Dotacje.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020, który odbędzie się w dniu 22 listopada, w Warszawie.

horizont

Podczas Dnia informacyjnego ICT/FET przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
Program Pracy LEIT – ICT 2016-2017 i tematów związanych z ICT (Information and Communication Technologies) w Programie Horyzont 2020.
Program Pracy w ramach FET (Future and Emerging Technologies), w tym konkursy FET Open, FET proactive oraz FET flagships.
Finansowanie badań z zakresu technologii kwantowych w ramach Programu QuantERA, współfinansowanego z Programu Horyzont 2020.
Możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Horyzont 2020 dla MŚP
i start-upów z obszaru ICT.
IMPACT Growth: europejski program akceleracji startupów.
Przykłady projektów typu: Działania badawczo-innowacyjne (Research and innovation actions), Działania innowacyjne (Innovation actions), Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Action) oraz instrument MŚP (SME instrument).
Możliwości startowania polskich zespołów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki – konkurs CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu ICT. Tematy konkursu: Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS) oraz Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU).
Ogólne zasady składania, oceny i uczestnictwa w projektach w Programie H2020.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z KE z Programu Horyzont 2020 na działania związane z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dzień informacyjny odbędzie się 22.11.2016, w Warszawie, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5 B (Aula im. Wacława Olszaka).
Mapka dojazdu wraz ze wstępną agendą spotkania do pobrania na stronie spotkania:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-2
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa i odbywa się poprzez stronę spotkania:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-2

Technologia i dane zmieniają sposoby interakcji pomiędzy konsumentami i firmami, w wyniku czego pojawia się potrzeba szybszego wprowadzania nowych idei na rynek. Właściwa współpraca partnerska dużych przedsiębiorstw ze startupami umożliwia tym ostatnim szybsze upowszechnianie ich nowatorskich rozwiązań.

Mastercard Dotacje

Mastercard Dotacje

Program MasterCard Start Path Global ma dokładnie taki cel. Właśnie ogłoszono nabór do jego najnowszej edycji. Od 2014 r. ze Start Path skorzystało ponad 60 startupów, które otrzymały różnego rodzaju wsparcie, w postaci pomocy operacyjnej, doradztwa i inwestycji, mające na celu opracowywanie rozwiązań komercyjnych nowej generacji.

Polskim startupom szlak do udziału w programie MasterCard przetarła warszawska firma ZenCard, platforma marketingu transakcyjnego, która zakwalifikowała się do pierwszej edycji Start Path Global. Teraz przed kolejnymi polskimi przedsiębiorcami otwiera się możliwość bliskiej współpracy z tym globalnym potentatem w obszarze elektronicznych płatności.

Program Start Path odniósł w Europie sukces – w ramach projektu MasterCard prowadzi ścisłą współpracę z takimi europejskimi startupami, jak m.in.: Rainbird, dopay, Invoice Sharing czyUniversal Basket.

Potencjał programu Start Path dobrze obrazuje przykład brytyjskiej firmy Rainbird, która przystąpiła do niego w 2015 r. Opracowuje ona dla MasterCard narzędzie doradztwa handlowego oparte na technologii sztucznej inteligencji. Oprogramowanie to nie tylko przechwytuje oraz odpowiednio koduje wiedzę i doświadczenie zgromadzone przez dział sprzedaży, lecz przede wszystkim potrafi uczyć się na podstawie doświadczenia. Ma to na celu stałe zwiększanie efektywności zespołów handlowych współpracujących z bankami w zakresie programów lojalnościowych i innych korzyści dla konsumentów związanych z używaniem kart płatniczych. W listopadzie ub. r. firma Rainbird została wybrana do udziału w Start Path. Dzięki temu zyskała nowe możliwości biznesowe w postaci współpracy z działem sprzedaży MasterCard, jak również dostępu do partnerów handlowych organizacji i „szytych na miarę” porad udzielanych przez jej licznych ekspertów.

„MasterCard jest firmą technologiczną, więc zależy nam na tym, żeby budować długotrwałe relacje z najbardziej obiecującymi firmami o innowacyjnym podejściu w obszarze technologii płatniczych. Taka współpraca przynosi korzyści obu stronom – dzięki niej nasza firma jest bliżej rynku i może szybciej reagować na pojawiające się trendy, a mniejsze podmioty mogą skorzystać z naszego potencjału inwestycyjnego. Tego typu inicjatywy służą też całej gospodarce, która rozwija się szybciej właśnie dzięki innowacjom. Tym bardziej zachęcamy licznych polskich innowatorów do udziału w programie Start Path” -mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału MasterCard Europe.

W każdym kwartale odbywa się nabór startupów do udziału w kolejnym kursie programu MasterCard Start Path, który trwa 6 miesięcy. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia do kolejnej edycji, a termin składania wniosków upływa 21 marca br.

Jak złożyć wniosek o udział w programie Start Path Global?

  1. MasterCard zaprasza zainteresowane firmy do składania aplikacji pod adresem www.f6s.com/mastercardstartpathglobal2016 w terminie do poniedziałku 21 marca br., do godz. 18:00 czasu polskiego.
  2. Wnioskodawcy otrzymają mailowe potwierdzenie złożenia wniosku.
  • W niektórych przypadkach zespół programu może skontaktować się z wnioskodawcą w celu dokładniejszego omówienia wniosku.
  1. Zespół Start Path zaprosi 20 kandydujących firm na dzień prezentacji (Pitch Day), który odbędzie się w dn. 11-12 maja br.
  • Pitch Day będzie okazją nie tylko do zaprezentowania swojej kandydatury, ale także do spotkania się z partnerami programu reprezentującymi największe, międzynarodowe marki.
  1. Osiem spośród kandydujących firm otrzyma ofertę uczestnictwa w programie.
  2. Program rozpocznie się od tygodnia intensywnego wprowadzenia (immersion week) w czerwcu 2016 r.

MasterCard zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane konkursem do udziału w sesjach informacyjnych dotyczących procedury składania wniosków. Obie odbędą się 16 marca br. (środa): o godz. 10:00 i 18:00 polskiego czasu. Chętni mogą się zarejestrować na stronie:http://www.startpathglobal.youcanbook.me.

Horyzont 2020 SME Instrument

Horyzont 2020, czyli gigantyczny – zarówno od strony merytorycznego zasięgu zainteresowania, jak i skali finansowej – program Unii Europejskiej znajdujący się w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014 – 2020 stwarza nieograniczone niemal możliwości finansowania i realizacji nowych przedsięwzięć, odznaczających się wysokim poziomem innowacyjności i zastosowania niespotykanych dotąd rozwiązań  we wszystkich branżach i sektorach gospodarki opartej na wiedzy.

Szczególne zaproszenie do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych, wysoce innowacyjnych przedsięwzięciach, kierowane jest do sektora badań i nauki. Horyzont polskich naukowców musi sięgać poza granice kraju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w kilkudziesięciu programach międzynarodowych, które pozwoliły polskim naukowcom zdobyć cenne doświadczenie w pozyskiwaniu grantów ze środków europejskich. Wierzę, że to zmobilizuje naszych naukowców do udziału w konkursach w ramach programu Horyzont 2020 – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR.

Całkowity budżet programu Horyzont 2020 to niemal 80 miliardów Euro – badania naukowe i innowacje wspierać będzie dodatkowo również ponad 10 miliardów Euro dostępnych  w ramach operacyjnych programów polskiego rządu. Takie rozmiary wsparcia dla nowych odkryć, patentów i nowatorskich rozwiązań mają przyczynić się do podniesienia poziomu konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej.

Dotychczasowe wykorzystanie środków z poprzedniej perspektywy finansowej UE z lat 2007 – 2013 oraz zrealizowanie ambitnych planów i projektów plasuje Polskę na relatywnie wysokim poziomie w skali europejskiej, niemniej jednak wciąż wydatki na badania i rozwój są niewystarczające. Pocieszenie budzi fakt, że wydatki na sferę B+R regularnie rosną. W samym tylko 2012 r. nakłady te zwiększono, w porównaniu do 2011 r., o ponad 23%, przeznaczając prawie 14,5 mld zł na prace badawczo-rozwojowe. Najbardziej cenny, z punktu widzenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjny potencjał naszego kraju, jest udział przedsiębiorstw i sektora biznesu w pracach badawczych  i przedsięwzięciach o charakterze naukowym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od kilku lat systematycznie zwiększa swój budżet przeznaczony na stymulację sfery B+R i współpracę nauki z gospodarką. Dziś na ten cel przeznacza się prawie 5 miliardów złotych rocznie – i nie jest to ostatnie słowo. Najbardziej skutecznym i opłacalnym sposobem na stymulowanie konkurencyjności i innowacyjności nauki i gospodarki jest dofinansowywanie programów realizowanych wspólnie przez przedstawicieli sektora B+R. Pozytywnie zatem należy postrzegać rosnące zainteresowanie sektora gospodarki i biznesu angażowaniem się w realizowanie programów oferowanych im przez NCBiR. Cieszy nas, że już dzisiaj jesteśmy ważnym, wręcz strategicznym partnerem dla naszych przedsiębiorców. Komercjalizacja obecnie realizowanych prac badawczo-rozwojowych w przyszłości znacząco przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce – twierdzi  dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Poza dobrze już znanymi programami NCBiR, tj. GEKON, Bridge, StrategMed, Demonstrator+ i innymi, wspierającymi kluczowe sektory z punktu widzenia gospodarki i potencjału komercjalizacyjnego, warto przybliżyć też takie programy, które dopiero zyskują na popularności i te, które pojawią się w nowej perspektywie finansowej w nieco odmienionej formie.

Do pierwszej grupy należy program Innowacje Społeczne, wspierający dotychczas odstawiony na nieco boczny tor sektor nauk humanistycznych, które nie kojarzą się – przynajmniej na pierwszy rzut oka – z innowacjami i nowoczesnymi technologiami. Program uruchomiony przez NCBiR w dwóch dotychczas edycjach, stymuluje społeczny rozwój i jakość życia dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu zdobyczy i osiągnięć współczesnej nauki i zaawansowanych technologii. Pilotażowe wdrożenie programu w 2013 r. przyniosło ogromne zainteresowanie sektora nauki, a także pozarządowego i gospodarczego otoczenia możliwościami dofinansowania tych przedsięwzięć, które – ze względu na swój charakter i tematykę – nie zaliczały się do żadnego z obszarów priorytetowych innowacyjnej gospodarki.

W ramach programu Horyzont 2020 i jego polskiego „rozdania” odświeżony zostanie program Innotech, którego trzy edycje w perspektywie finansowej 2007 – 2013 cieszyły się niespodziewanie dużym zainteresowaniem. Liczba złożonych wniosków i proponowanych przedsięwzięć (zarówno zgłaszanych przez indywidualnych przedsiębiorców, jak i konsorcja naukowo-gospodarcze) wielokrotnie przewyższała możliwości budżetowe konkursu. Innotech, zaplanowany jako program wspierania innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu zarówno nauki i przemysłu (tematyczna ścieżka In-Tech) jak i zaawansowanych, wysokich technologii (tematyczna ścieżka Hi-Tech), skutecznie zachęca przedsiębiorców i branżę przemysłową do współpracy z ośrodkami nauki i badań. Dzięki takiemu programowi zwiększa się nie tylko poziom inwestycji w sferę B+R, ale również zakres udziału produktów bazujących na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych w polskiej gospodarce, dzięki czemu staje się ona bardziej konkurencyjna na międzynarodowym rynku.

W ramach nowej Perspektywy na lata 2014-2020 w Polsce będzie obowiązywać nowa mapa pomocy regionalnej, która określa dopuszczalny maksymalny poziom pomocy dla przedsiębiorstw w określonych obszarach kraju. Co ważne mapa dotyczy tylko i wyłącznie pomocy regionalnej i funduszy, które odnoszą się do podziału z mapy, z regulacji określonych na mapie wyłączona jest co do zasady pomoc de minimis, środki z programów krajowych czy też europejskich która może wynosić nawet do 100 % wartości wydatków zależnie od kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz rodzaju beneficjenta.

Mapa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r, przy założeniu że dla części regionów w tym okresie wartość wskaźników będzie ulegać zmianie (dotyczy województwa Mazowieckiego).

W ramach nowej mapy regiony, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej – zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski – kwalifikują się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy w granicach od 25 proc. do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych. (dla dużych przedsiębiorstw). Dla średnich przedsiębiorstw pomoc ta jest o 10 punktów procentowych większa (wynosi do 60 %), a dla małych i mikro przedsiębiorstw wzrasta o 20 punktów procentowych (do 70 %)

 

Mapa pomocy regionalnej 2014-2020

Dla poszczególnych województw poziomy pomocy wyglądają następująco :

Dotacje do 70 % dla małych przedsiębiorstw,  do 60 % dla średnich przedsiębiorstw i do 50 % dla dużych przedsiębiorstw

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo  podlaskie

Województwo lubelskie

Województwo podkarpackie

Dotacje do 55 % dla małych przedsiębiorstw,  do 45 % dla średnich przedsiębiorstw i do 35 % dla dużych przedsiębiorstw

Województwo pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie

Województwo lubuskie

Województwo łódzkie

Województwo opolskie

Województwo małopolskie

Województwo świętokrzyskie

Województwo zachodniopomorskie

Część województwa mazowieckiego* (powiaty ostrołęcko-siedlecki, ciechanowsko-płocki, radomski, warszawski wschodni)

Dotacje do 45 % dla małych przedsiębiorstw,  do 35 % dla średnich przedsiębiorstw i do 25 % dla dużych przedsiębiorstw

Województwo wielkopolskie

Województwo dolnośląskie

Województwo śląskie

Dotacje do 40% dla małych przedsiębiorstw,  do 30 % dla średnich przedsiębiorstw i do 20 % dla dużych przedsiębiorstw

Część województwa mazowieckiego* – Powiat warszawski zachodni

Dotacje dla Warszawy :

Do 31.01.2017  – Dotacje do 35% dla małych przedsiębiorstw,  do 25 % dla średnich przedsiębiorstw i do 15 % dla dużych przedsiębiorstw

Od 01.01.2018 – Dotacje do 30% dla małych przedsiębiorstw,  do 20 % dla średnich przedsiębiorstw i do 10 % dla dużych przedsiębiorstw