RPO Śląskie – zmiany w harmonogramie

2015-07-15 napisał

Zarząd województwa śląskiego poinformował, że konkursy w ramach Poddziałań 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT i 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT zostają anulowane. Jak podaje zarząd: „Przyczyną anulowania konkursu są  aspekty interpretacyjne związane z kryteriami dostępu określonymi w warunkach konkursu, dotyczącymi konieczności zapewnienia równego traktowania podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. „.

RPO dotacje konkurs harmonogram zmiana śląskie termomodernizacja

Zarząd nie poinformował kiedy nabór rozpocznie się ponownie. Zanim się to stanie musi nastąpić korekta kryteriów dostępu.

Warto w tym miejscu przypomnieć o warunkach, jakie w pierwotnej wersji przedstawił Zarząd województwa:

Jakie działania będą wspierane?

Dofinansowanie będzie można wykorzystać na przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynków, likwidację „niskiej” emisji, a także przeprowadzenie instalacji OZE. O zmianach w ustawie o odnawialnych źródłach energii pisaliśmy szerzej w wielu artykułach, między innymi tutaj.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jak podaje Zarząd Województwa Śląskiego:

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 2;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Towarzystwa budownictwa społecznego.
Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Budżet

Łączna alokacja środków na ten nabór to ponad 262 miliony złotych. Dotacja pokrywa do 85% kosztów, 15% to wkład własny beneficjenta. Nie określono minimalnej wartości projektu.

Nie wiemy jeszcze kiedy konkurs wystartuje ponownie. Poinformujemy o tym na stronie gdy tylko Zarząd ogłosi informacje o nowym harmonogramie.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/anulowane-konkursy-w-regionalnym-programie-dla-wojewodztwa-slaskiego/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *