2.3.5 POIR – Design dla przedsiębiorców


Design dla przedsiębiorców. Jak pozyskać dotacje w ramach 2.3.5 POIR design dla przedsiębiorców? Sprawdź, jakie kryteria konkursu należy spełnić aby aplikować o dotację w ramach 2.3.5 POIR. Jakie są koszty kwalifikowane w ramach działania 2.3.5 design dla przedsiębiorców?

Do celów konkursu należy m.in. wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami

W ramach konkursu dofinansowanie będą projekty polegające na opracowaniu nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt

Projekt może obejmować inwestycję początkową tzn. zakup środków trwałych.

Kiedy?

Konkurs jest podzielony na 2 rundy.

 1. dla rundy I  – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.,
 2. dla rundy II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Na co?

Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące realizacji następujących działań:

 • uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
 • uzyskania doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
 • realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu):
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości, materiałów i prac budowlanych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych takich jak know-how, patent itd.
 • Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację!

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie:

 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy,
 • prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.)
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest określane zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru dotyczącego adresu siedziby lub oddziału wnioskodawcy, a w przypadku przedsiębiorców ujętych w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adresu lub adresów wykonywania działalności gospodarczej.

Ile?

Co ważne, minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60.000 zł (maksymalnie 500.000 zł) – 85% wsparcia.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł. (do 55% dotacji).

Intensywność pomocy dla inwestycji początkowej uzależniona będzie od lokalizacji projektu.

Proszę pamiętać, że średnie przedsiebiorstwa otrzymują premię +10 punktów procentowych, mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych wsparcia.

Przykładowo inwestycja małego przedsiębiorstwa w województwie pomorskim uzyska zatem 55% wsparcia w zakresie inwestycji.

Czym jest projekt wzorniczy?

Przez projekt wzorniczy rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzających do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego.

Na profesjonalny proces projektowy – składa się kilka faz:

a) diagnoza, którą należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku – przeprowadzenie wstępnego audytu,  mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy], obejmującego co najmniej: przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian  pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia.

b) synteza i analiza (część obligatoryjna w ramach dofinansowania) – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,

c) tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie
(część obligatoryjna w ramach dofinansowania) –  opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów; [

Co zakupimy?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:

 • usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
 • przeprowadzenie wstępnego audytu,  mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
 • stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
 • opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych z wyłączeniem:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, w tym gruntów, budynków, robót budowlanych, materiałów budowlanych,
 • środków trwałych niezbędnych do realizacji projektów  i prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu;

Dodatkowo możemy nabyć wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Kryteria wyboru dla design dla przedsiębiorców

 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1)
 2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1)
 3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1).
 4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem poddziałania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1)
 5. Projekt wpisuje się w  Krajową  Inteligentną  Specjalizację  (punktacja 0 lub 1)
 6. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1)
 7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)
 8. Wnioskodawca posiada potencjał do realizacji projektu (punktacja 0 lub 1)
 9. Projekt   dotyczy formy inwestycji początkowej dopuszczalnej w ramach poddziałania (jeśli dotyczy) (punktacja 0 lub 1)

Na ocenie można uzyskać 9 pkt. Liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia to 9 pkt. Należy zatem uzyskać punkty w każdym z kryteriów.

Kryteria rozstrzygające:

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały rekomendacje do objęcia wsparciem po ocenie merytorycznej, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:

I stopnia – Lokalizacja projektu będzie znajdowała się w województwie w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy.

W przypadku części wdrożeniowej/inwestycji realizowanej w województwie, w którym wskaźnik jest niższy, projekt znajduje się wyżej na liście rankingowej względem pozostałych. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych z „Rocznika Statystycznego Województw 2017” – Wydawnictwo GUS

II stopniaUdział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 3 lat obrachunkowych:

Weryfikacji podlega wskazany we wniosku o dofinansowanie procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz opis metodologii jego ustalenia. Rezultatem tej weryfikacji będzie rekomendacja członków Komisji Oceny Projektów dotycząca ustalenia ostatecznej wartości kryterium.  Prawdziwość informacji podanych we wniosku o dofinansowanie dotyczących wydatków na działalność B+R Wnioskodawcy poniesionych w ciągu ostatnich, zamkniętych 3 lat obrachunkowych, które zostały wzięte pod uwagę na etapie oceny projektu,  może także podlegać sprawdzeniu na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu na podstawie  dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę potwierdzającej poniesienie wydatków na działalność B+R, w tym przede wszystkim dokumentacji księgowej, sprawozdań finansowych, złożonego w GUS formularza PNT-01 – Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Im wyższy procentowy wskaźnik „Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 3 lat obrachunkowych” tym wyższe miejsce na liście rankingowej.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

W ramach oceny wniosku weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru.

Opis KIS znajduje się tutaj

Kontakt

Zainteresowany? Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail lub wypełnij [ninja-popup ID=65186]formularz[/ninja-popup]

Bartosz Dąbrowski  
Partner, Dotacje.pl
bartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 330Dodaj komentarz