3.2.1 POIR Badania na rynek

Badania na rynek. Jak pozyskać dotacje w ramach 3.2.1 POIR badania na rynek? Sprawdź, jakie kryteria konkursu należy spełnić aby aplikować o dotację w ramach 3.2.1 POIR. Jakie są koszty kwalifikowane w ramach działania 3.2.1 badania na rynek?

Do celów konkursu należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Kiedy?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane od 25 marca do 8 maja 2019 r.

Na co?

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych przez Wnioskodawcę.

Prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu albo usługi) lub procesu technologicznego wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami.

Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych).

Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent.

Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty.

Co można zakupić?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (maksymalnie 10% wartości inwestycji);
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych (maksymalnie 20% wartości inwestycji łącznie z nabyciem nieruchomości)
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę, jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres, co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 • operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych
 • i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności
w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie:

 • mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:
  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

Ile?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi :

 • na prace rozwojowe 450  tys. zł;
 • na usługi doradcze 500 tys. zł,

Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:

 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy dla inwestycji uzależniona będzie od lokalizacji projektu.

Proszę pamiętać, że średnie przedsiebiorstwa otrzymują premię +10 punktów procentowych, mikro i małe przedsiębiorstwa +20 punktów procentowych wsparcia.

Przykładowo inwestycja małego przedsiębiorstwa w województwie pomorskim uzyska zatem 55% wsparcia w zakresie inwestycji.


Kryteria wyboru dla 3.2.1 POIR badania na rynek

Maksymalnie można uzyskać 26 pkt (w przypadku konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej 27 pkt).

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeżeli: 1) spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów tj. uzyskał, co najmniej 14 punktów, z zastrzeżeniem, że w kryteriach od 1 do 9 oraz od 13-14 i 16, uzyskał, po co najmniej 1 pkt;

W punktowanych kryteriach z wyjątkiem kryteriów:

„Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację”,    
„Wnioskodawca jest członkiem klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego”,
„Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego”

trzeba uzyskać min. 1 pkt, żeby móc uzyskać rekomendację do dofinansowania.

Kryteria konkursu:
 • Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (punktacja 0, 1 lub 3 ) LUB Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo- rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej) (punktacja 0, 1 lub 3)
 • Projekt jest przygotowany do realizacji (punktacja 0, 1 lub 3)
 • Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1)
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1)
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (punktacja 0 lub 1)
 • Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji początkowej (punktacja 0 lub 1)
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 • (punktacja 0, 1 lub 2)
 • Innowacyjność produktu lub procesu technologicznego (punktacja 0,1,2,3 lub 4)
 • Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji (punktacja 0,1,2 lub 3)
 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja 0 lub 1)
 • Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 lub 1)
 • Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego (punktacja 0, 1 lub 2)
 • Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja 0 lub 1)
 • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja 0 lub 1)
 • Przedmiot projektu mieści się w zakresie działalności objętej kodami klasyfikacji PKD/EKD określonymi w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej)) (punktacja 0 lub 1)
 • Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy konkursów ogólnych) LUB Projekt jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych realizacji Pakietu dla miast średnich)) (punktacja 0 lub 1)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (nie jest to kryterium obligatoryjne!)

W ramach oceny wniosku weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru.

Opis KIS znajduje się tutaj

Kontakt

Zainteresowany? Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail lub wypełnij [ninja-popup ID=65186]formularz[/ninja-popup]

Bartosz Dąbrowski  
Partner, Dotacje.pl
bartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 330Dodaj komentarz