POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

Poddziałanie 1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe „Szybka ścieżka”

Szybka ścieżka pozwala na uzyskanie finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu projekt powinien obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przed-wdrożeniowe.

Zapoznaj się ze szczegółami naboru:

Kiedy?
1 kwiecień – 1 lipiec 2019 r.
Kolejne rundy: od 14 sierpnia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.
Dla kogo?
Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,
Konsorcja przedsiębiorców lub konsorcjum z jednostką naukową
Cel projektu
Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przed-wdrożeniowych.
Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).

Koszty kwalifikowane

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
średnie przedsiębiorstwa – 50%;
duże przedsiębiorstwa – 40% dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
średnie przedsiębiorstwa – 75%;
duże przedsiębiorstwa – 65%
dla jednostki naukowej – 100%

Minimalna wartość projektu:
1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
2 000 000 PLN w przypadku pozostałych projektów (konsorcjum)

Zakres naszych usług:

 • Analiza możliwości otrzymania dotacji dla danego projektu
 • Przygotowanie wniosku o dotację unijną
 • Opracowanie biznesplanu oraz studium wykonalności dla projektu
 • Komunikacja z Instytucją Finansującą
 • Rozliczanie projektów, przygotowanie wniosków o płatność
 • Zarządzanie projektem unijnym

Nasze wynagrodzenie zależne jest od uzyskanego sukcesu dla naszych Klientów.

Zapytaj o dotację

Zainteresowany? Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail.

Bartosz Dąbrowski
Partner, Dotacje.pl

bartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 330

 

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasz zespół