POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

Poddziałanie 1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe „Szybka ścieżka”

Tylko dla projektów realizowanych poza woj. mazowieckim! Siedziba firmy nie ma znaczenia, pod uwagę brane jest miejsce realizacji projektu.

Szybka ścieżka do innowacji pozwala na uzyskanie finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu projekt powinien obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przed-wdrożeniowe.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Zapoznaj się ze szczegółami naboru:

 

Kiedy?
od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r. (I runda);
od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r. do godziny 16:00 (II runda)

Runda I jest skierowana tylko do:

 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych,

Runda II jest skierowana tylko do:

 • MŚP realizujących projekty samodzielnie,
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi.
Cel projektu
Dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują:
– badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
– eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania
Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim).

Koszty kwalifikowane

 • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia).Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie).
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.).
 • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków).
 • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego).
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.
Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
średnie przedsiębiorstwa – 50%;
duże przedsiębiorstwa – 40% dla jednostki naukowej – 100%Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
średnie przedsiębiorstwa – 75%;
duże przedsiębiorstwa – 65%
dla jednostki naukowej – 100%
Minimalna wartość projektu:
1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
2 000 000 PLN w przypadku pozostałych projektów (konsorcjum)

 

Zakres naszych usług:

 

 • Analiza możliwości otrzymania dotacji dla danego projektu
 • Przygotowanie wniosku o dotację unijną
 • Opracowanie biznesplanu oraz studium wykonalności dla projektu
 • Komunikacja z Instytucją Finansującą
 • Rozliczanie projektów, przygotowanie wniosków o płatność
 • Zarządzanie projektem unijnym

Nasze wynagrodzenie zależne jest od uzyskanego sukcesu dla naszych Klientów.

 

Zapytaj o dotację

Zainteresowany? Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail.

 

 

Bartosz Dąbrowski
Partner, Dotacje.plbartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 330

 

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasz zespół