Dotacje.pl

Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) nakierowany jest na wspieranie prowadzenia badań naukowych, rozwój innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP.

Głównym celem Programu IR jest zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych i publicznych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Głównymi beneficjentami Programu będą :

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe
 • klastry
 • instytucje otoczenia biznesu, takie jak:
  • parki naukowo-technologiczne,
  • centra transferu technologii,
  • sieci aniołów biznesu,
  • fundusze kapitałowe.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia obejmują:

 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

PO IR zakłada osiągnięcie celu poprzez koncentracje działań tego programu na rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań pomiędzy sektorem przedsiębiorstwa a sektorem nauki, a także wzmocnieniu jakości badań i pozycji jednostek naukowych w ramach EPB (czyli Europejskiej Przestrzeni Badawczej).

Program Inteligentny Rozwój ma na celu wsparcie w wybranych dziedzinach nauki i obszarach gospodarki, które stanowią potencjał rozwojowy krajowy i zagraniczny, czyli tak zwanych inteligentnych specjalizacjach.

Zakres celów tematycznych i składających się na nie priorytetów inwestycyjnych:

Priorytet inwestycyjny 1.1: udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy

Priorytet inwestycyjny 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;

Priorytet inwestycyjny 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości*

Priorytet inwestycyjny 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji*

Priorytet inwestycyjny 3.4: wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji

Dofinansowanie kierowane będzie w szczególności na wsparcie kompleksowe całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań na rynku.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).

Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym.

Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji – 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *