Dotacje.pl

Polityka Cookies

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: kontakt@dotacje.pl

W Dotacje.pl został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych może się odbywać się w szczególności mailowo przez adres e-mail: kontakt@dotacje.pl. adres korespondencyjny:
Dotacje.pl, ul. Mokotowska 1 (XII p.), 00-640 Warszawa.

II. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód Klienta lub uzupełnionych przez Klienta danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Możemy więc przetwarzać następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adresu IP komputera, NIP lub numeru VAT, adresu prowadzenia działalności, dane zbierane o Kliencie przez Google Analytics oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie przez nas Usług. Charakter świadczonych przez Dotacje.pl Usług uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

– realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– realizacji Umów i świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest tutaj ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Dotacje.pl – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Dotacje.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

– działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Dotacje.pl  – podstawą prawną przetwarzania jest znowu prawnie uzasadniony interes Dotacje.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania przez
Dotacje.pl prawidłowego wykonania Usługi lub Zlecenia (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych Klienta w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

III. PROFILOWANIE

W ramach Dotacje.pl nie jest dokonywane jest profilowanie.

IV. ODBIORCY DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Klienta. Wówczas odbiorcami danych Klienta, mogą być: dostawca hostingu dla Dotacje.pl, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawcy systemów do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, informatyk, współpracujący adwokaci i radcowie prawni, firmy kurierskie i pocztowe.

Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania dane osobowe Klienta, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Klienta zgodą.

V. TWOJE PRAWA

Każdy Klient, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno zsystemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez nas na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na nas do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. INNE DANE

Dotacje.pl może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Dotacje.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisu
Dotacje.pl. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Dotacje.pl. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Dotacje.pl i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

VIII. COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwisu Dotacje.pl , korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta, za pośrednictwem Serwisu Dotacje.pl , zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z Serwisu
Dotacje.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego

Dotacje.pl wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu Dotacje.pl są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki bezpośrednio generowanie przez Dotacje.pl nie mogą być odczytywane przez inne Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Przede wszystkim Klient może usunąć Cookies lubwyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Klienta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu

Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach: uwierzytelnianie Klientów w ramach Serwisu Dotacje.pl i utrzymywania sesji Klientów; konfiguracji Serwisu
Dotacje.pl i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Klientów; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis Dotacje.pl , świadczenie usług reklamowych.

Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Klientów na stronie internetowej Dotacje.pl w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu
Dotacje.pl; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem 10.05.2019 r.