Dotacje.pl

Programy Regionalne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności tj. kwotą 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez Regionalne Programy Operacyjne (RPO).

Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy z nich realizowany będziew ramach kilku osi priorytetowych.
Ważnym elementem w nowej perspektywie finansowej będą tzw. inteligentne specjalizacje, czyli dziedziny życia gospodarki i nauki, które mają odegrać kluczową rolę w rozwoju regionów. Zostały one określone przez każde z województw.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać zarówno ze wsparcia zwrotnego (instrumenty inżynierii finansowej: pożyczki, poręczenia), jak też bezzwrotnego (dotacje, bony, vouchery). Instrumenty zwrotne zostaną zastosowane w tych obszarach realizacji priorytetu inwestycyjnego, gdzie efektywność przedsięwzięcia – komercjalizacja, zysk z realizacji inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim stopniem ryzyka.
Maksymalny udział dofinansowania wydatków kwalifikowanych w RPO wyniesie 85%.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną wynikać będzie z krajowych regulacji w tym zakresie. Ewentualna możliwość udzielenia dofinansowania w formie zaliczki, a także jej wielkość zostanie uszczegółowiona na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wytycznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *