Doradztwo dotacyjne

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Protesty i odwołania

Wspieramy klientów w procedurze złożenia protestu od decyzji związanej z odmową przyznania dofinansowania. Przygotowujemy argumentację związaną m.in. z:

  • brakami formalnymi w procedurze oceny wniosku o dofinansowanie
  • prezentację stanowiska wnioskodawcy w odniesieniu do karty oceny dokonanej przez komisję
  • wykazaniem braków merytorycznych oceny.
  • W zakresie naszych usług wspieramy klientów w przygotowaniu odwołań do Instytucji Zarządzającej uwzględniając wcześniejsze postępowanie w zakresie protestu.

transakcje i przekształcenia firm z dotacją

Proces reorganizacji przedsiębiorstwa (podział, wydzielenie, zmiana formy prawnej) lub też zmiana właścicielska może nieść istotne konsekwencje z perspektywy zawartych umów o dofinansowaniu. W szczególności częste wątpliwości dotyczą kwestii związanych ze statusem przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), utrzymaniem wskaźników rezultatu oraz realizacją innych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowaniu.

W związku z tym, w proces ten warto zaangażować również eksperta w zakresie funduszy europejskich. Dokładna analiza umowy o dofinansowanie ale również faktycznego zakresu zrealizowanego projektu powinna być jedną z pierwszych czynności przy dokonywaniu procesów reorganizacji bądź transakcji podmiotów, które korzystały z funduszy UE.

Spory – wsparcie przy dotacjach

Dotacje wypłacane są najczęściej na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z instytucją finansującą. Złożoność gospodarki oraz zdarzenia faktyczne mogą powodować, że realizacja projektu objętego dotacją nie zawsze przebiega zgodnie z założonym planem. W takich przypadkach często dochodzi do zmiany zakresu realizowanego projektu, zmian w wydatkach a czasami nawet do zakończenia projektu.

Przez skomplikowanie systemu rozliczeń projektów objętych dofinansowaniem oraz trudnościami z komunikacją z Instytucjami Finansującymi może dochodzić do sytuacji spornych wynikających z poprawności rozliczenia dotacji. W związku z powyższym wspieramy naszych Klientów kompleksowo również w tym zakresie.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?