innovation Box

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o PIT i CIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Z ulgi IP BOX (5% stawki podatku) może skorzystać każdy podatnik, o ile:

 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową;
 • jest właścicielem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej lub może wprowadzić ochronę prawną dla posiadanych produktów/rozwiązań/technologii;
 • odpowiednio udokumentuje wydatki i prowadzone prace;
 • rekomendowane jest zabezpieczenie pozycji poprzez interpretację indywidualną.

IP BOX umożliwia zastosowanie 5% stawki podatku dochodowego w odniesieniu do wyodrębnionej części dochodów (dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej).

Ile mogę zyskać?

 • Wysokość podatku

Korzyść wynikająca z IP BOX to nawet 14 punktów procentowych wynikająca z różnicy pomiędzy zastosowaniem stawki podstawowej (19%) a stawką IP BOX 5%.

Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

 • patent,
 • wzór przemysłowy,
 • wzór użytkowy,
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Prawa te muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw oraz powstać w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot ochrony musiał zatem zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zakres wsparcia

W pierwszym etapie wsparcia nasz zespół identyfikuje posiadane przez Klientów prawa własności intelektualnej (IP) oraz prowadzone prace badawczo-rozwojowe.

Wspieramy Klientów w zgromadzeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac B+R oraz potwierdzenia charakteru posiadanego IP. Na tym etapie prowadzimy analizę różnorodnych aspektów prowadzonych prac (w tym m.in. procedur w firmie) oraz estymujemy wydatki poniesione na poszczególne IP.

Na tym etapie prac dbamy o bezpieczeństwo wprowadzanego schematu IP BOX. W związku z powyższym wykonujemy prace, która zabezpieczają Państwa pozycję poprzez:

 • zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji
 • wprowadzenie procedur związanych z prowadzeniem prac B+R oraz kalkulacją na potrzeby IP BOX.
 • wystąpienie o interpretację indywidualną

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych wspieramy klientów w procesie wdrożenia schematu IP BOX. Nasze wsparcie polega m.in. na pomocy w kalkulacji wydatków ponoszonych na poszczególne IP, wdrożeniu procedur oraz pomocy w złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Na dalszym etapie współpracy monitorujemy stosowanie IP BOX przez Klientów oraz zmiany w otoczeniu prawnym. Sprawdzamy stosowaną linię interpretacyjną oraz zmiany przepisów prawa.

Gdzie można zastosować IP BOX?

 • umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego / systemu informatycznego / usługi internetowej;
 • dochody z tytułu licencji z gier wideo;
 • dochody z tytułu sprzedaży produktów objętych ochroną prawną tj. patentem, wzorem użytkowym lub przemysłowym;
 • udzielenie licencji na wykorzystanie posiadanego patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.

IP BOX i ulga B+R

 • Korzyść z tytułu ulgi B+R
 • Korzyść IP BOX

Korzyść z tytułu ulgi B+R można łączyć z ulgą IP BOX. Ulga B+R odnosi się do ponoszonych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. IP BOX dotyczy ulgi z tytułu dochodów poprzez korzystniejszą stawkę podatku. Co ważne, ulgi te można również łączyć z finansowaniem dotacją.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasz zespół

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?