Protesty i odwołania

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Procedura pozyskania dotacji w ramach postępowania konkursowego uwzględnia również możliwość drogi odwoławczej.

Pierwszym etapem jest, co do zasady, protest / odwołanie od decyzji komisji wybierającej projekty do dofinansowania. Protest powinien uwzględniać argumentację w aspektach formalnych i materialnych dotyczących sposobu przeprowadzenia oceny oraz odniesienia się do stawianych zarzutów. Uznanie protestu umożliwia przeprowadzenie ponownej oceny wniosku bądź automatyczne przyznanie dotacji.

W przypadku nieuwzględnienia protestu przez instytucję oceniającą istnieje jeszcze droga odwoławcza kierowana do Instytucji Zarządzającej (instytucji drugiego stopnia).

Nieuwzględnienie odwołania otwiera drogę sądową w ramach postępowania administracyjnego. Co istotne, dla postępowań sądowych w zakresie funduszy europejskich istnieje specjalna ścieżka odwoławcza ze skróconymi terminami procesowania przez Sąd Administracyjny.

Protest

Wspieramy klientów w procedurze złożenia protestu od decyzji związanej z odmową przyznania dofinansowania. Przygotowujemy argumentację związaną m.in. z:

  • brakami formalnymi w procedurze oceny wniosku o dofinansowanie
  • prezentację stanowiska wnioskodawcy w odniesieniu do karty oceny dokonanej przez komisję
  • wykazaniem braków merytorycznych oceny.

Odwołanie

W zakresie naszych usług wspieramy klientów w przygotowaniu odwołań do Instytucji Zarządzającej uwzględniając wcześniejsze postępowanie w zakresie protestu.

Postępowanie administracyjne

Wspieramy Klientów w przeprowadzeniu postępowania administracyjnego związanego z nieprawidłowym sposobem oceny wniosku o dofinansowanie. Postępowanie w pierwszej instancji, kierowane jest przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

Skarga do NSA

W ostateczności, w przypadku przegranej przez Sądem pierwszej instancji bądź też złożenia skargi przez Instytucję Finansującą istnieje możliwość kontynuacji postępowania przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kluczowe obszary

Protest
Odwołanie
Post. sądowe

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?