Transakcje i przekształcenia firm z dotacją

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Proces reorganizacji przedsiębiorstwa (podział, wydzielenie, zmiana formy prawnej) lub też zmiana właścicielska może nieść istotne konsekwencje z perspektywy zawartych umów o dofinansowaniu. W szczególności częste wątpliwości dotyczą kwestii związanych ze statusem przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), utrzymaniem wskaźników rezultatu oraz realizacją innych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowaniu.

W związku z tym, w proces ten warto zaangażować również eksperta w zakresie funduszy europejskich. Dokładna analiza umowy o dofinansowanie ale również faktycznego zakresu zrealizowanego projektu powinna być jedną z pierwszych czynności przy dokonywaniu procesów reorganizacji bądź transakcji podmiotów, które korzystały z funduszy UE.

Przekształcenie formy prawnej

Wspieramy Klientów w procesach związanych ze zmianą formy prawnej w przypadku zawartych umów o dofinansowaniu.

Z perspektywy umowy o dofinansowaniu sam proces przekształcenia formy prawnej, co do zasady ma charakter neutralny gdyż dochodzi do sukcesji uniwersalnej. Ze względu jednak na fakt, iż umowy te opierają się w dużej mierze o dokumentację aplikacyjną oraz faktyczną realizację projektu w pewnych sytuacjach kwestia przekształcenia formy prawnej również może wymagać spełnienia dodatkowych obowiązków wobec instytucji finansującej.

Wydzielenie części przedsiębiorstwa z dotacją

Proces wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub określonych składników majątkowych i następcze wydzielenie biznesu może swoim zakresem obejmować również zawarte umowy o dofinansowaniu bądź też efekty projektów objętych dotacją (w okresie trwałości). W takich przypadkach wspieramy Klientów w poprawnym przeniesieniu aktywa związanego z dofinansowaniem bądź dokonaniem cesji umowy o dofinansowaniu w ramach podziału.

Połączenie

W przypadku połączenia lub przejęcia podmiotu, który korzystał z funduszy europejskich wykonujemy analizy prawne oraz wsparcie aby zapewnić bezpieczeństwo całego procesu z perspektywy zawartych umów o dofinansowaniu.

Sprzedaż wyników projektu objętego dotacją

Transakcja polegająca na sprzedaży wyników projektu zrealizowanego z funduszy europejskich może podlegać ograniczaniom wynikającym z zawartej umowy o dofinansowaniu ale również innym postanowieniom konkursowym. Dla naszych Klientów świadczymy w tym zakresie usługi doradztwa prawnego, wspierając ich w całym procesie związanym z transakcją sprzedaży i określeniem faktycznych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (w aspekcie sprzedaży).

Kluczowe obszary

Sprzedaż
Podział
Połączenie
Wydzielenie
Transakcje
Komercjalizacja

Przykłady projektów, w których możemy pomóc

Prezentujemy przykładowe projekty doradcze w zakresie sytuacji spornych związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich:

  • wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi projekt objęty dofinansowaniem oraz dokonanie podziału przez wydzielenie. Prace związane z dokonaniem wydzielenia oraz obsługą proceduralną z Instytucją Finansującą
  • uzyskanie zgody Instytucji Finansującej na dokonanie zmian w umowie w zakresie wskaźników rezultatu w związku z dokonanym przekształceniem formy prawnej
Wszelkie reorganizacje podmiotów, które korzystały z funduszy europejskich powinny zostać przeanalizowane również z perspektywy umów o dofinansowaniu. W szczególności istotny jest tutaj tzw. okres trwałości projektów wynoszący, co do zasady od 3 do nawet 10 lat.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?