Ulga podatkowa IP BOX dla programisty

Ulga podatkowa IP Box dla programistów pozwala na obniżenie Twojego podatku do stawki 5% oraz odzyskanie podatku za 2019 r. i 2020 r.

Czym jest ulga IP Box?

Ulga podatkowa IP Box została wprowadzona w 2019 r. i ma na celu wspieranie działalności prorozwojowej oraz innowacyjnej gospodarki poprzez zastosowanie znacznie niższej stawki podatku (5%) dla wybranych grup przedsięiorstw.

Preferowaną grupą odbiorców ulgi IP BOX w dużym zakresie są osoby prowadzące firmy takie jak programiści, developerzy oraz twórcy oprogramowania, którzy spełniają określone w przepisach kryteria. Już tysiące osób skorzystało z tej preferencji przy akceptacji przez organy skarbowe.

Skontaktuj się

Przeanalizujemy Twoją sytuację i ocenimy możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dla programistów.

Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od sukcesu

Jako Twój partner we wprowadzeniu ulgi IP BOX dopasowujemy nasz model rozliczeń za wykonane prace w oparciu o Twój sukces.

Bezpieczne rozwiązanie

Ponad 2000 pozytywnych interpretacji podatkowych wydanych głównie dla programistów

Setki uzyskanych zwrotów podatku za 2019 r.

Sprawdzony schemat postępowania i korzystania z ulgi

Pełne wsparcie

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie skorzystania z ulgi podatkowej IP BOX. W celu skorzystania w pełni z preferencji IP Box należy m.in.:

  • spełnić kilka kryteriów związanych m.in. z zawartymi przez Ciebie umowami (np. kontraktem B2B), uregulowaniami w zakresie praw autorskich, zakresem wykonywanych prac/zleceń;
  • odpowiednio wdrożyć ją w Twojej działalności gospodarczej (min. w zakresie dokumentacji i ewidencji);
  • rekomendowane jest również zabezpieczenie pozycji poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wykonamy powyższe prace oraz wesprzemy Ciebie w całym procesie szanując Twój czas i minimalizując Twoje zaangażowanie.

Ile możesz zyskać?

Przykład:

Uzyskując dochód w kwocie 200.000 zł rocznie płacisz  ok. 38 tys. zł podatku 19% PIT rocznie.

Korzystając z ulgi możesz obniżyć swoje opodatkowanie do około 10 tys. zł, więc oszczędzasz nawet 28 tys. zł podatku rocznie.

Ulgę IP Box można wykorzystać tylko w rozliczeniu rocznym, oznacza to, że uzyskujesz zwrot podatku!

Pamiętaj, że ulgę możesz rozliczyć zarówno za 2019 r. jak i 2020 r. oraz korzystać z niej w przyszłości w kolejnych latach i dzięki temu uzyskać wysoki zwrot podatku.

Zakres wsparcia

W pierwszym etapie wsparcia nasz zespół dokona analizy Twojej działalności w celu sprawdzenia czy możesz skorzystać z ulgi IP BOX.

Zweryfikujemy m.in. postanowienia umowne zawarte w kontrakcie B2B, kwestie  przenoszenia praw własności intelektualnej (IP) oraz zidentyfikujemy prowadzone prace badawczo-rozwojowej. Jest to kluczowy etap, który pozwala odpowiednio wdrożyć schemat IP BOX lub też z niego zrezygnować.

Na tym etapie prac dbamy o bezpieczeństwo wprowadzanego schematu IP BOX. W związku z powyższym wykonujemy prace, która zabezpieczają Państwa pozycję poprzez:

  • zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji
  • wprowadzenie procedur związanych z prowadzeniem prac B+R oraz kalkulacją na potrzeby IP BOX.
  • wystąpienie o interpretację indywidualną

Wspieramy Klientów w zgromadzeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac B+R oraz potwierdzenia charakteru posiadanego IP (kwalifikowanego prawa własności intelektualnej). Na tym etapie prowadzimy analizę różnorodnych aspektów prowadzonych prac (w tym m.in. procedur w firmie) oraz estymujemy wydatki poniesione na poszczególne IP.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych wspieramy klientów w procesie wdrożenia schematu IP BOX. Nasze wsparcie polega m.in. na pomocy w kalkulacji wydatków ponoszonych na poszczególne IP, wdrożeniu procedur oraz pomocy w złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Na dalszym etapie współpracy monitorujemy pomagamy w złożeniu dokumentacji w celu uzyskania zwrotu podatku.

Skontaktuj się

Przeanalizujemy Twoją sytuację i ocenimy możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dla programistów.

Przykładowe wydane interpretacje pozytywne przez KIS

Oprogramowanie do automatyzacji procesu zaciemniania danych

„Wnioskodawca tworzy oprogramowanie do automatyzacji procesu zaciemniania danych. Na dzień dzisiejszy, jeżeli użytkownik chce zostać wymazany z baz danych klienta to taki proces musi być obsłużony ręcznie po uprzednim powiadomieniu o takiej chęci telefonicznie/mailowo. Takie działanie wiąże się ze żmudną i czasochłonną pracą. Program, który jest tworzony daje użytkownikowi możliwość samodzielnego zgłoszenia się do depersonalizacji poprzez interfejs użytkownika. Następnie system sam sprawdza, czy dany użytkownik może zostać zdepersonalizowany (aktywne umowy, kredyty, zadłużenia, nadpłaty, okres retencji itp.). W kolejnym kroku wyszukuje dane użytkownika we wszystkich bazach oraz zaciemnia jego danego według odpowiedniego algorytmu.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
15-02-2021
0115-KDIT3.4011.677.2020.2.AD

Testy automatyczne / framework

„Wnioskodawca pisał oraz analizował testy automatyczne oparte na języku …. oraz ….. W ramach projektu został stworzony framework …, który umożliwiał pisanie testów w efektywny sposób. Do nadzoru nad zestawami testów Wnioskodawca używał aplikacji …, która w ramach projektu była cały czas rozwijana. W ramach projektu rozwijana była również aplikacja …. Jest to aplikacja do wyszukiwania lotów/pociągów/samochodów, głównie dla klientów korporacyjnych. Usługi realizowane w ramach projektu, m.in. przez Wnioskodawcę, zapewniały poprawność działania tej aplikacji. W ramach powyższego projektu stworzonych zostało również kilka aplikacji webowych (…..), które w znaczącym stopniu przyczyniały się do skrócenia czasu analizy testów aplikacji, a co za tym idzie – czasu wdrożenia nowej wersji aplikacji. Aplikacje były tworzone dzięki … oraz licznym mikroserwisom. Wszystkie wyżej wymienione czynności realizowane były przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta 1, na podstawie zawartej z nim umowy ramowej.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
18-02-2021
0113-KDIPT2-2.4011.980.2020.1.AKU

Budowa dynamicznych interfejsów graficznych aplikacji internetowych

„W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca zajmuje się tworzeniem aplikacji internetowych w oparciu o … będącej biblioteką służącą do budowy dynamicznych interfejsów graficznych aplikacji internetowych. Językiem programowania z którego korzysta jest ….”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
18-02-2021
0113-KDIPT2-3.4011.1005.2020.2.ID

Narzędzia do modelowania, analizy i wizualizacji danych SQL

„W ramach tych działań Wnioskodawca tworzy i rozwija kod w oparciu o który budowane są narzędzia do modelowania, analizy i wizualizacji danych. Wykorzystuje do tego język SQL w różnych jego wersjach oraz …

W ramach tych działań jest zaangażowany w cztery projekty informatyczne:

  1. budowa platformy integrującej i wizualizującej dane z systemów końcowych klienta obsługujących procesy wykrywania awarii części, ich naprawy, wysyłki i zwrotu. Celem jest dostarczenie narzędzi umożliwiających monitorowanie działania tych procesów oraz wspierać podejmowanie decyzji. Do jej budowy wykorzystywane są najnowsze, innowacyjne technologie frontendowe i backendowe oraz wzorce budowania takich systemów, zakładające stosowanie architektury mikroserwisów, przepływu danych real-time, czy zastosowanie algorytmów machine learning. Wnioskodawca, pracując w zespole programistów, zajmuje się projektowaniem architektury rozwiązania oraz przygotowaniem modeli danych, buduje je używając języka Python i SQL;
  2. identyfikacja potencjału i budowa nowatorskich rozwiązań przy zastosowaniu algorytmów machine learning. Wnioskodawca jest częścią zespołu analitycznego, w ramach którego zajmuje się identyfikacją potencjału wykorzystania algorytmów oraz ich weryfikacją przy użyciu języka Python i SQL. Do przygotowania algorytmów wykorzystywane są biblioteki pandas, scikit-learn i inne. Innowacyjne modele danych mają być docelowo zaimplementowane w ramach platformy wymienionej wyżej;
  3. przebudowanie warstwy raportowej przy użyciu hurtowni danych budowanej w jednej z najnowszych baz relacyjnych dla potrzeb raportowania w nowo powstającej aplikacji webowej integrującej procesy w ramach procesu zwrotu części wskazanej w pkt 1. Wnioskodawca jest częścią zespołu programistycznego, w ramach którego zajmuje się modelowaniem danych za pomocą SQL oraz ich wizualizacją w postaci interaktywnego raportu;
  4. projektowanie i potencjalnie, w dalszej perspektywie, budowanie modeli danych i aplikacji do analizy procesów za pomocą techniki process mining. Obecnie projekt jest w fazie badania wymagań i zapotrzebowania na zastosowanie takiego podejścia do nowatorskiej analizy procesów.

W ramach wszystkich powyższych projektów Wnioskodawca wytwarza także dokumentację opisującą projektowane i tworzone rozwiązania.”

CyberSecurity - narzędzia w zabezpieczaniu danych

„Produkt dedykowany jest na rynek ogólnoświatowy. System (…) na podstawie innowacyjnego interfejsu … (interfejs programistyczny aplikacji) opartego o standardy REST (zmiana stanu poprzez reprezentacje) i … (język zapytań REST) oraz dedykowanemu … (zestaw narzędzi programistycznych) ma zapewnić użytkownikom jak najlepsze narzędzia w zabezpieczaniu danych. Zaimplementowana do Produktu sztuczna inteligencja samoczynnie potrafi dokładnie przewidzieć, jakie luki w zabezpieczeniach systemowych (programistycznych) mogą zostać wykorzystane przez podmioty trzecie, które nie mają autoryzowanego dostępu do systemów.

Produkt zapewnia odpowiednie analizy, które w jasny sposób wskazuje na potencjalne luki w systemach zabezpieczeń, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów. Dzięki Produktowi, przy tworzeniu nowego oprogramowania, można znacząco zredukować ilość czasu oraz osób, które są odpowiedzialne za odpowiednie zabezpieczenie oprogramowania, poprzez uniemożliwienie dostępu osobom nieautoryzowanym. Sztuczna inteligencja poprzez odpowiednie algorytmy wskazuje potencjalne zagrożenia, sugerując odpowiednie rozwiązania.”

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
22-02-2021
0115-KDIT3.4011.728.2020.2.MJ

Rozwiązania backend

„w szczególności: – Korzystając z języka programowania (…) stworzono backend do aplikacji wykrywającej potencjalne ataki na sieć energetyczną. W szczególności system ten jest w stanie zidentyfikować zdarzenia mogące świadczyć o ataku na sieć. Zdarzenia te, w odpowiedniej konfiguracji, świadczą o prawdopodobnym incydencie bezpieczeństwa. – Korzystając z języka programowania (…) stworzono backend do aplikacji identyfikującej topologię oraz charakterystyki sieci energetycznej. W szczególności system pozwala wygenerować niezbędne dane do wyświetlenia topologii sieci oraz jej zmian w czasie.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
19-02-2021
0113-KDIPT2-3.4011.896.2020.2.RR
Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasz zespół

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?