Wsparcie podatkowe

Prawo podatkowe jest skomplikowane i rodzi wiele wątpliwości. W szczególności, w działalności związanej z innowacjami oraz pracami badawczo-rozwojowymi napotykamy na bardzo złożone stany faktyczne.

Nasz zespół pomaga Klientom, w szczególnych sytuacjach podatkowych związanych z transferem technologii, komercjalizacji własności intelektualnej oraz w wydzielenia i przenoszeniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działalność innowacyjna oraz w obszarze badań i rozwoju wiąże się również z dodatkowymi korzyściami podatkowymi m.in.:

 • ulga badawczo-rozwojowa (dodatkowe odpisy podatkowe)
 • ulga IP BOX (5% stawka podatku)
 • ulga dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego
 • możliwość rozliczenia prac B+R w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne
 • 50% koszty uzyskania przychodu dla pracowników wykonujących prace B+R

Struktura operacyjna

Wdrażamy efektywne struktury biznesowe, które z jednej strony pozwalają na zachowanie korzyści podatkowych i przejrzystości rozliczeń oraz zapewniają elastyczność z perspektywy zdobycia inwestora czy wyjścia z biznesu (exit).

Struktura zatrudnienia

Pomagamy Klientom we wdrożeniu skutecznej struktury zatrudnienia opartej o kontrakty B2B lub inne formy umowne. W ramach naszych prac zabezpieczamy pozycję Klienta tak aby kontrakt był wykonywany w ramach działalności gospodarczej. Konstruujemy rozwiązania, które dają wyjątkową elastyczność we współpracy oraz pozwalają na zachowanie interesów firmy, w szczególności w zakresie posiadanego know-how.

Ulgi podatkowe

Działalność innowacyjna oraz w obszarze badań i rozwoju wiąże się również z korzyściami podatkowymi, w tym m.in.:

 • ulga badawczo-rozwojowa
 • ulga IP BOX
 • ulga dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego
 • możliwość rozliczenia prac B+R w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne

Skutecznie wdrażamy rozwiązania w tym zakresie.

Dystrybucja zysków do udziałowców

Wykonując działalność w formie spółek częstym zagadnieniem jest kwestia dystrybucji zysków do udziałowców oraz kwestia dodatkowego finansowania projektów. Wspieramy klientów w zastosowaniu mechanizmów, które ułatwiają prowadzenie rozliczeń oraz zapewniają efektywne możliwości wypłat zysków.

Ułożenie rozliczeń w grupie

Rozliczenia pomiędzy udziałowcami a spółką lub też w ramach grupy kapitałowej (podmioty powiązane) zawsze niosą za sobą konieczność ich analizy z perspektywy podatkowej. Jednym z wymogów jest aby tego typu transakcje miały charakter rynkowy, w określonych przypadkach podatnicy zobowiązani są również do przygotowania odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza stosowany poziom cen.

Przeglądy podatkowe i analiza ryzyk

Przegląd podatkowy to usługa polegająca na wykonaniu analizy stosowanych procedur podatkowych oraz weryfikacji dokonywanych rozliczeń. W szczególności przeglądy podatkowe zalecane są w sytuacji gdy nasz biznes osiągnął odpowiednią skalę bądź też operuje w skomplikowanej branży.

Przygotowanie do sprzedaży (exit)

Standardem rynkowym jest, że przed transakcją nabycia udziałów dokonywana jest procedura due diligence także w aspektach podatkowych. Pomagamy Klientom przygotować się do transakcji sprzedaży biznesu lub znalezienia inwestora poprzez dokładną analizę rozliczeń. Wskazujemy zidentyfikowane ryzyka oraz wdrażamy rozwiązania pozwalające na ich mitygację.

Kluczowe obszary

Ulga B+R
IP BOX
Kontrakty B2B
Przeglądy
Transakcje
Podatek u źródła
Podatkowe traktowanie prac B+R i własności intelektualnej

Przykłady projektów, w których możemy pomóc

Prezentujemy przykładowe projekty doradcze w zakresie sytuacji spornych związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich:

 • przygotowanie efektywnej struktury biznesowej w oparciu o dostępne formy prawne (sp. z o.o. / spółka komandytowa / spółka akcyjna) oraz wdrożenie modelu rozliczeń z właścicielami;
 • opracowanie modelu dystrybucji zysków przy wykorzystaniu różnych mechanizmów (np. dopłat, pożyczek, kompensat, umów licencyjnych);
 • wdrożenia ulg podatkowych (ulga B+R / ulga innovation box);
 • analiza ryzyk podatkowych oraz wdrożenie rozwiązań pozwalających na ich mitygację
 • przygotowanie biznesu do sprzedaży
Kwestie podatkowe powinny być stawiane na pierwszym miejscu
Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?