Dotacje.pl

Wiedza Edukacja i Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to program ogólnokrajowy który związany jest z dofinansowaniem przedsięwzięć wspierających obszary zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i sprawnego zarządzania. Program wspiera również współpracę międzynarodową i innowacje społeczne  w wymienionych obszarach oraz realizowanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Budżet Programu to około 5 mld Euro co stanowi 32 proc. wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych dla Polski na lata 2014 – 2020.

PO WER wspiera poniżej przykładowe obszary :

  • zatrudnianie i wzrost mobilności pracowników,
  • wyłączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
  • wzrost inwestycji w edukacji, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
  • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne m.in.: Urzędy Pracy, organizacje pozarządowe, administracja publiczna (ministerstwa, agencje) a także uczelnie, agencje pracy czy jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER są głównie bezrobotni, osoby młode a także pracodawcy i pracownicy w zakresie poszerzania kompetencji.

Wspracie w ramach PO WER opiera się na dwóch filarach:

1) poprawia funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

• wsparciu osób młodych
• szkolnictwie wyższym
• innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej

Priorytety Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś I Osoby młode na rynku pracy (1 704 mln €)

• Wsparcie osób młodych, w tym  w ramach Inicjatywy dla młodych (Youth Employment Initiative) w tym szkolenia, staże, praktyki, pożyczkach i dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (1 183 mln €)

• poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (1 351 mln €)

• rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania, rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych).

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (710 mln €)

• Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych;
• Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej;
• Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *