POPW 1.3.1 – Wdrożenie innowacji przez MSP

POPW 1.3.1 – Wdrożenie innowacji przez MSP

10/10
Cała Polska
Nabór wniosków od 31/08/2015 do 31/07/2017
Dotacje dla MSP z Polski Wschodniej na wdrożenie innowacji, zakup urządzeń i budowę hali produkcyjnej.

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

 • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
 • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
 • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
 • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
 • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
POPW 1.3.1 - Wdrożenie innowacji przez MSP

POPW 1.3.1 – Wdrożenie innowacji przez MSP

Daty naboru

Zapytaj naszego Konsultanta o aktualne nabory w tej kategorii.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach wspieranego projektu możliwe jest współfinansowanie poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r.

Kwota przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych –wynosi 1 mln zł, (minimalna dotacja to 700 000 zł)

Maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł (maksymalna wartość projektu 10 mln zł)

Poziom dotacji do 70% pomocy inwestycyjnej oraz 85% na pozostałe wydatki (w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%)

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie), zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok.

Przedsięwzięcie zgłoszone do wsparcia przez MŚP będącego członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego powinno zawierać się w ramach celów rozwojowych tego powiązania oraz być związane z obszarem jego specjalizacji. Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.

Jednostka Wdrażająca

PARP

Wartość projektu

PLN 1000000

Kwota dotacji

PLN 7 000 000

Refundacja

70%

Dla Kogo

Dotacje na inwestycje

Opis działania

Celem poddziałania POPW 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest wdrażanie innowacji przez MŚP poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstw działających w ramach ponadregionalnych powiązań operacyjnych w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Tworzenie nowych produktów w postaci wyrobów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac działalności badawczej i rozwojowej (B+R) przez małych  i średnich przedsiębiorców.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach wspieranego projektu możliwe jest współfinansowanie poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017

Kwota przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych –wynosi 1 mln zł, (minimalna dotacja to 700 000 zł)

Maksymalna wartość dofinansowania – 7 mln zł (maksymalna wartość projektu 10 mln zł)

Poziom dotacji do 70% pomocy inwestycyjnej oraz 85% na pozostałe wydatki (w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%)

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

– przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub

– technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia),

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu),

– przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),

– etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Dotacje w formie pomocy inwestycyjnej obejmuje:

 • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w podpunkcie pierwszym
 • nabycie robót i materiałów budowlanych;
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
 • raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w podpunkcie 4, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w podpunkcie 4, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Limit wydatków na zakup nieruchomości i budowę budynku (lub zakup) to 1 mln zł (maksymalnie 20 % wartości projektu).

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie), zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok.

 

Przedsięwzięcie zgłoszone do wsparcia przez MŚP będącego członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego powinno zawierać się w ramach celów rozwojowych tego powiązania oraz być związane z obszarem jego specjalizacji. Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.

Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, spełnia następujące warunki:

 • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
 • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
 • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
 • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Dokumenty

Dla kogo

Dotacje na inwestycje

Uwagi i komentarze