POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

9/10
Polska Wschodnia
Nabór wniosków od 20/04/2016 do 31/08/2017
Fundusze na rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

  • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
  • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
  • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
  • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
  • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Daty naboru

Zapytaj naszego Konsultanta o aktualne nabory w tej kategorii.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

320 000 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów złotych)

Jednostka Wdrażająca

RPO

Wartość projektu

PLN 20 000 000

Kwota dotacji

PLN 20 000 000

Refundacja

70%

Dla Kogo

Dotacje dla nowej firmy

Opis działania

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

320 000 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów złotych)

Dokumenty

Dla kogo

Dotacje dla nowej firmy

Uwagi i komentarze